flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                           Рішення загальних зборів

                                           працівників Попільнянського

                                           районного суду Житомирської області

                                           «07» жовтня 2016 р. № 1

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Попільнянського районного суду  Житомирської області

  

 1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Попільнянського районного суду  Житомирської області (далі – Правила) розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила є обов’язковими для виконання і поширюються на суддів та працівників апарату суду, а саме: працівників патронатної служби; працівників, які виконують функції з обслуговування; робітників (далі – працівники апарату суду).

 1.3. Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, якісного виконання завдань, покладених на Попільнянський районний  суд Житомирської області (далі – суд).

1.4. Правила доводяться до відома працівників суду, які зазначені у пункті 1.2. цих Правил і розміщуються на офіційній веб-сторінці суду веб-потралу «Судової влади України».

 

 1. Порядок призначення (прийняття), звільнення

суддів та працівників апарату суду

 

2.1. Порядок призначення, переведення та звільнення суддів здійснюється відповідно до положень Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2.2. Призначення працівників патронатної служби до апарату суду і звільнення з роботи визначається Кодексом законів про працю України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ст.92 Закону України «Про державну службу» та Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції.

2.3. Прийняття  працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників і звільнення з роботи визначається Кодексом законів про працю України.

2.4. Призначення судді на посаду чи його звільнення оформляється наказом голови суду, який видається на підставі акта про призначення на посаду судді, переведення судді чи звільнення судді з посади.

2.5. Призначення (прийняття), переведення та звільнення працівників апарату суду, оформляється наказом керівника апарату суду, з яким вони ознайомлюються під підпис.

2.6. При призначенні (прийнятті) на роботу особи (за виключенням суддів) з метою перевірки її відповідності роботі, яка їй доручається, може бути обумовлене угодою сторін (ч.1 ст.26 КЗпП України) випробування.

Строк випробування не може перевищувати при призначенні на посаду помічників суддів та прийнятті на роботу працівників, які виконують функції з обслуговування – трьох місяців, а прийнятті на роботу робітників – одного місяця.

 Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про призначення на посаду або прийняття на роботу.

2.7. Призначеного або переведеного в установленому порядку суддю чи призначеного на посаду (прийнятого на роботу) працівника апарату суду в день виходу на роботу: служба управління персоналом зобов’язана ознайомити з цими Правилами, посадовою інструкцією (крім суддів); відповідальна особа зобов’язана провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці та цивільного захисту під підпис. Суддя та працівник апарату суду має бути забезпечений робочим місцем та необхідним для виконання своїх функціональних обов’язків технічним обладнанням.

2.8. Судді та працівники апарату суду зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене в зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно до відповідних підрозділів суду та оформити обхідний лист (Додаток 1).

2.9. Відомості про здачу справ, матеріалів, матеріальних цінностей тощо, а також про відсутність інших заборгованостей судді та працівника апарату суду перед судом, засвідчуються в обхідному листі, який складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами Суду, керівником служби управління персоналу та особою, яка звільняється.

Один примірник обхідного листа видається особі, яка звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цією особи.

2.10. У день звільнення працівника суду йому має бути видана трудова книжка із внесеним до неї записом про звільнення та проведено повний грошовий розрахунок. День звільнення працівника вважається останнім робочим днем у суді.

 

 1. Права та обовязки суддів та працівників апарату суду

 

3.1. Судді та працівники апарату суду мають право:

 

–  брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

–  на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників та громадян;

– на чітке визначення посадових обов’язків;

– на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

–  на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, стажу роботи, якості виконання працівником апарату суду своїх функціональних обов’язків;

–  на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

–  на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов’язків;

–  на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

Судді та працівники апарату суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

3.2. Судді та працівники апарату суду зобовязані:

 

–  дотримуватись Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат суду, цих Правил та посадових інструкцій;

–  не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

– сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

– своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження та вказівки керівництва;

– діяти в межах своїх повноважень;

– у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

– шанобливо ставитись до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

– з повагою ставитися до державних символів України;

– обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

– не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

– забезпечувати збереження майна суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

– постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-кваліфікаційними програмами та шляхом самоосвіти;

– дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту.

Обсяг конкретних обов’язків кожного працівника апарату суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату суду в установленому порядку.

 

 1. Обовязки голови, заступників голови суду та керівництва апарату суду

 

Керівництво суду зобов’язане:

– неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

– при призначенні на посаду (прийнятті на роботу) працівників апарату суду роз’яснити їм права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

– затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника апарату суду;

– визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

– забезпечити здорові та безпечні умови праці;

– контролювати дотримання працівниками суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

– виплачувати працівникам суду заробітну плату регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

– постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників суду;

– проводити роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату;

– створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників суду;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників суду. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників суду.

 

 1. Робочий час і його використання. Час відпочинку

 

5.1. Тривалість робочого часу суддів та працівників апарату суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота, неділя). Робочий час з понеділка до четверга триває з 9:00 год. до 18:15 год., у п’ятницю з 9:00 год. до 17:00 год.

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5.2. Перерва на відпочинок і харчування триває з 13:00 год. до 14:00 год. і не включається в робочий час. Працівники суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

5.3. Облік робочого часу працівників апарату суду здійснюється у табелі обліку використання робочого часу, що вноситься до автоматизованої системи документообігу суду.

Облік робочого часу суддів суду ведеться у відповідному табелі робочого часу суддів автоматизованої системи документообігу суду.

5.4. Залишення робочого місця в робочий час суддями можливе з дозволу голови суду.

Залишення робочого місця в робочий час працівниками апарату суду можливе з дозволу керівника апарату суду або у разі його відсутності (відпустка, відрядження тощо) його заступника, а помічниками суддів – з дозволу суддів, яким вони безпосередньо підпорядковані, та з обов’язковим поставленням до відома керівника апарату суду або у разі його відсутності (відпустка, відрядження тощо) його заступника

Вихід працівників апарату суду за межі адміністративної будівлі суду в робочий час зі службових питань відбувається з відома керівника апарату суду або у разі його відсутності (відпустка, відрядження тощо) його заступника.

У разі неможливості явки на роботу чи неможливості своєчасної явки на роботу, працівник апарату суду повинен повідомити про це у будь-який спосіб керівника апарату суду або у разі його відсутності (відпустка, відрядження тощо) його заступника.

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які документально будуть підтверджені, суддя повинен до 09:15 дня невиходу на роботу повідомити про це голову суду, який в свою чергу повідомляє керівника апарату суду або у разі його відсутності (відпустка, відрядження тощо) його заступника з метою внесення змін до табелю робочого часу судді у автоматизованій системі документообігу суду.

 

5.5. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника суду як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом голови суду (щодо суддів) чи наказом керівника апарату суду (щодо працівників апарату суду).

5.6. Працівникам суду надаються щорічні (основна та додаткова) відпуски із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з наданням допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу судді.

 Державним службовцям апарату суду надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних дні з наданням допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.  За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

 Працівникам патронатної служби – помічникам суддів, а також службовцю та робітникам надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати – для помічників суддів, службовцю та робітникам - у розмірі посадового окладу в межах установлених фондів оплати праці.

5.8. Щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів надається суддям, які мають стаж роботи більше 10 років.

5.9. Працівникам апарату суду надаються щорічні оплачувані додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв’язку з навчанням тощо), та які визначені колективним договором суду.

5.10. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду (щодо суддів) та керівником апарату суду (щодо працівників апарату) на кожен календарний рік не пізніше 1 січня та доводиться до відома всіх працівників суду. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників суду.

5.11. Надання відпусток працівникам суду оформляється наказом голови суду (щодо суддів) та наказом керівника апарату (щодо працівників апарату суду).

5.12. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.13. Відкликання з щорічної відпустки працівників суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна суду з додержанням вимог ч.8 ст.79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

 1. 6. Заохочення працівників суду

6.1. Суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами.

6.2. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов’язків та інші

досягнення у роботі для працівників апарату суду передбачаються такі заохочення:

– встановлення надбавок, доплат, премій;

– оголошення подяки;

– нагородження Почесною грамотою.

6.2.1. Заохочення оформляється наказом керівника апарату суду, оголошується працівникові апарату суду або всьому колективу і заноситься до трудової книжки.

 

 1. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

 

7.1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці, цивільного захисту та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою суду покладені відповідні функції в суді.

7.2. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки.

7.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.

7.4. За стан цивільного захисту, пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає голова суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

 1. 8. Відповідальність працівників  суду за порушення трудової дисципліни

 

8.1. Суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

8.2. Дисциплінарна відповідальність державних службовців апарату суду встановлюється відповідно до Закону України «Про державну службу», відносно працівників апарату суду – працівників патронатної служби, службовцю та робітникам -  Кодексом законів про працю України За порушення передбаченої цими Правилами трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків до працівника апарату суду може бути застосовано дисциплінарне стягнення, передбачене Кодексом Законів про працю та Законом України «Про державну службу».

8.3. Дисциплінарне стягнення щодо працівника апарату суду оформляється наказом керівника апарату суду, що оголошується працівникові під підпис.

8.4. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником апарату суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.5. Якщо протягом одного року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарату суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.

8.6. Якщо працівник апарату суду не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов’язки, за поданням керівника відповідного самостійного структурного підрозділу стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення працівникові апарату суду не виплачується щомісячна премія, він не може бути заохочений у інший спосіб.

8.7. Зняття дисциплінарного стягнення оформляється наказом керівника апарату суду, про що оголошується працівникові апарату суду під підпис. 

 

 

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                Рішення зборів державних  службовців

                                                                                                                             Попільнянського районного   суду 

                                                                                                           Житомирської   області

                                                                                                                     № 1 від 10 жовтня 2016 року

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку

Попільнянського районного суду  Житомирської  області

 

І. Загальні положення 

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Попільнянського районного суду  Житомирської  області  (далі  - Суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в Суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в Суді  ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Суді затверджуються загальними зборами державних службовців Суду за поданням керівника апарату  суду  на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 року № 50.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку Суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у Суді, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі 

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця 

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У Суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.
 3. Початок  робочого  часу  державного  службовця  Суду  з  9.00 години  протягом  робочого  тижня.

Кінець  робочого часу  державного  службовця  по  днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – о 18.15 годині, п’ятниця –        о 17.00 годині.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить з 13.00  години  до  14.00  години. Перерва не включається             в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у Суді здійснюється у табелі робочого часу.
 4. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Суду  у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У Суді ведеться  журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність 

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату  суду щодо причин своєї відсутності.

 

 

 1. Перебування державного службовця в Суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 2. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату  суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік. 

 1. Керівник апарату  суду  за потреби може залучати державних службовців Суду  до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником апарату  суду. 

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику апарату  суду  для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі. 

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на офіційній веб-сторінці суду веб-порталу судової влади України.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та

протипожежної безпеки 

 1. Голова  суду  зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці, цивільного захисту та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою  суду покладені відповідні функції в Суді. 

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, цивільного захисту, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.
 3. За стан цивільного захисту, пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Судівідповідає голова  суду  та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем 

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у Суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Суду, керівником служби управління персоналом Суду та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.